Świetlica szkolna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Świetlica szkolna - strona główna

Ważne informacje

Zapisy do świetlicy odbywają  się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka  poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia ( wszystkie punkty ).

Karty zgłoszeń można otrzymać w świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej szkoły lub świetlicy .

Wypełnione należy przekazać do świetlicy.

Nr telefonu do świetlicy:

33 874 22 18 wewn. 23

Zgodnie z Regulaminem świetlicy :

Dzieci mają używać tylko własnych przyborów, nie mogą dzielić się między sobą ani przedmiotami ani posiłkami.

W związku z tym dziecko należy obowiązkowo wyposażyć w podpisaną teczkę, w której będzie blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4, kartki kolorowe, kolorowanki, krzyżówki dla dzieci itp. zgodnie z zainteresowaniami dziecka.

Materiały te należy na bieżąco uzupełniać!

Zasady obowiązujące w świetlicy:

 1. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u nauczyciela po wejściu do świetlicy celem zaznaczenia jego obecności w dzienniku zajęć świetlicy.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u nauczyciela świetlicy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, zabawek, klocków LEGO itd.
 8. Dzieci z klas 0-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione.. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
 9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 10. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje o nich w formie pisemnej z datą i podpisem (na kartce lub w dzienniczku dziecka). należy przekazać nauczycielowi świetlicy. Można również zgłosić ten fakt telefonicznie na numer 33 874 2218 w. 23.
 11. Dziecko należy wyposażyć w blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4.. Materiały te należy na bieżąco uzupełniać.
 12. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 13. Zasady obowiązujące w świetlicy dostępne są w świetlicy i na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.edl.pl w zakładce Regulaminy.
 14. Wszystkie informacje dotyczące działalności świetlicy oraz aktualne wydarzenia i ogłoszenia zawarte są na stronie www.swietlica.edl.pl
Poprawiony: czwartek, 02 września 2021 16:38
 

Informacja

Od 18 stycznia br . ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie z klas 0-III oraz uczniowie korzystający z dowozów do szkoły ( w ścisłym reżimie sanitarnym).

Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian.

Świetlica czynna od 700 do 845 i od 1115 – 1530.

Poprawiony: czwartek, 08 kwietnia 2021 15:31
 

Zasady korzystania z pojazdów transportu publicznego

Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.

2. Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.

3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:

1. Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:

 1. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 4. W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 8. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
 9. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 10. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 11. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 12. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.
Poprawiony: poniedziałek, 31 sierpnia 2020 19:08
 

Kolejny sukces młodych szachistów i szachistek

 

Kolejny sukces młodych szachistów i szachistek  z naszej szkoły!

25 stycznia 2019 r. już po raz XI w Sali Rycerskiej suskiego zamku rozegrany został Otwarty Turniej Szachowy Ziemi Suskiej. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 20 uczniów z klas I-VIII i III gimn.

„Wśród rekordowej liczby 67 zawodników znaleźli się zarówno najmłodsi amatorzy szachów, dopingowani przez swoich dziadków i rodziców, jaki i wieloletni pasjonaci gry. Nie zabrakło także profesjonalnych graczy z Krakowa, Wieliczki czy Myślenic. Organizatorów bardzo ucieszyło duże zainteresowanie turniejem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co dowodzi, że szachy pomimo tak dużej konkurencji ze strony gier komputerowych wciąż nie tracą na popularności” – to fragment artykułu na stronie internetowej MOK Zamek, w którym szczegółowo omówiono przebieg turnieju: (http://www.zameksuski.pl/news/krolewska-gra-po-raz-jedenasty-zagoscila-na-zamku)

W kategorii  JUNIORKI DO 18 LAT uczennica kl. 5c Natalia Piekara zdobyła II miejsce,

natomiast w kategorii JUNIORZY DO 14 LAT: III miejsce zajął uczeń kl. 5a Paweł Łoboda.

Gratuluję laureatom oraz wszystkim uczniom, biorącym udział w turnieju zapału, chęci, poświęcenia  i odwagi, aby wziąć udział w kilkugodzinnych zmaganiach w tej pięknej królewskiej grze.

Więcej informacji na temat turnieju można znaleźć na gazetce obok świetlicy oraz na stronie https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/krolewska-gra-w-suskim-zamku/8ve

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2019 19:14
 

Amatorska Liga Dziecięca powiatu suskiego

 

Turniej szachowy szkół podstawowych w powiecie suskim

w ramach projektu Małopolskiego Związku Szachowego
Małopolscy Mistrzowie w Szachach”,
realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Turniej odbędzie  się pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

Strona internetowa projektu

http://mistrzowie.mzszach.krakow.pl/

1. Organizacją  turnieju szachowego zajmuje się lider projektu w powiecie suskim Grażyna Kierzkowska

2. Miejsce: Sucha Beskidzka, Sala Rycerska w Zamku Suskim

3. Termin: 24 października 2018 (środa)godz. 8.00

4. System rozgrywek: szwajcarski, na dystansie 7 rund. Tempo gry: P’10

5. Udział: w turnieju mogą wziąć udział wszystkie chętne szkoły podstawowe spełniające warunki:

 

- Drużyna 4 osobowa (3chł +1 dz. ) w wieku szkolnym z klas I- VIII, posiadające max. IV kategorię szachową z wykluczeniem zawodników posiadających ranking FIDE

-  Liczba dopuszczonych drużyn reprezentujących tę samą szkołę  w turnieju - po zgłoszeniu się drużyn, w miarę miejsc,  może  być dopuszczona drużyna rezerwowa

- Liczba awansujących do Finału:

 • 1- 10 drużyn – 1 drużyna
 • 11- 15 drużyn – 2 drużyny
 • 16 i powyżej – 3 drużyny

!!! awans może uzyskać jedynie jedna drużyna reprezentująca tę samą szkołę

Finał wojewódzki – listopad 2018

6. Przepisy: przy błędzie nie uwzględnia się dodatku czasowego, przegrywa 2 nieprawidłowe posunięcie

7. Termin zgłoszenia drużyny z danej szkoly: do 28 września 2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową lub jej brak, nazwę szkoły i miejscowość .

8. Nagrody: puchary i dyplomy

9. Sprawy różne:

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajdują się pod stałą opieką rodziców lub opiekunów. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zawodów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne.

Organizator, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

10. Dane osobowe – biorąc udział w turnieju uczestnik akceptuje rozpowszechnianie danych na potrzeby przeprowadzenia turnieju zgodnie z RODO:

a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,

c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

 

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących
w zawodach „AMATORSKA LIGA DZIECIĘCA”
w ramach projektu „MAŁOPOLSY MISTRZOWIE W SZACHACH”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (zwane dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest MZSzach, z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.

Przetwarzanie Danych jest zgodne z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających
z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny
i sprawozdawczych.

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizuje MZSzach: gra, kibicowanie i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy w związku z działalnością programu grantowego lub organizacjom nadrzędnym tj.: Starostwo Powiatowe, Województwo Małopolskie,  PZSzach.

Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez MZSzach do zarządzania nimi, obsługujące konkretny projekt grantowy i wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych.

 

 

 


Strona 4 z 55

Licznik odwiedzin


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8

Stronę przegląda teraz: 3 gości 
Twoje IP: 3.236.16.13
 , 

Reklama